Voorwaarden en retourbeleid

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ rotation_text=”” highlight_text=”” after_text=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” before_text=”” content_align=”left” size=”1″ font_size=”” animated_font_size=”” fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_subset_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” margin_top=”” margin_bottom=”” margin_top_mobile=”” margin_bottom_mobile=”” text_color=”” animated_text_color=”” highlight_color=”” style_type=”default” sep_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Voorwaarden en retourbeleid

[/fusion_title][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Algemene Voorwaarden
C’est Danie is geregistreerd bij de KvK met nummer: 77932773

E-mail:cestdanie@gmail.com.

1) Definities
1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door C’est Danie zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door C’est Danie zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4 Overeenkomst: de tussen C’est Danie en consument-afnemer en/of afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

DEEL I
Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2) Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met C’est Danie.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument-afnemer en/of afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van C’est Danie zijn vrijblijvend, tenzij door C’est Danie uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van C’est Danie zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van C’est Danie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 C’est Danie behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. C’est Danie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument-afnemer en/of afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 Eventueel aansluitend door of namens C’est Danie gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door C’est Danie.

2.9 Toepassing van eventueel door de consument-afnemer en/of afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11 Indien de consument-afnemer en/of afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens C’est Danie voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12 C’est Danie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13 Zonder schriftelijke toestemming van C’est Danie is de consument-afnemer en/of afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

3) Totstandkoming overeenkomst
3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door C’est Danie van de aanvaarding van aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer.

3.2 Indien de consument-afnemer en/of afnemer de aanbieding van C’est Danie langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt C’est Danie middels elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer.

3.3 C’est Danie behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de consument-afnemer en/of afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4 Wanneer de totstandkoming van de overeenkomst op grond van artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door C’est Danie kan de consument-afnemer en/of afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.5 Mocht C’est Danie van haar rechten ingevolge artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert C’est Danie de betaling via de door de consument-afnemer en/of afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt C’est Danie contact op met de consument-afnemer en/of afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.6 C’est Danie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

3.8 Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie. Alle producten zijn handgemaakt en kunnen dus iets afwijken. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren, maar het kan niet een aanleiding vormen om een claim in te dienen.

4) Prijzen
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5) Betaling
5.1 C’est Danie is gerechtigd te factureren terstond nadat de overeenkomst met de consument-afnemer en/of afnemer tot stand is gekomen.

5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door C’est Danie aangegeven wijze en op de door C’est Danie aangegeven betalingscondities.

5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de consument-afnemer en/of afnemer heeft C’est Danie het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de consument-afnemer en/of afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6) Levering
6.1 C’est Danie gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de consument-afnemer en/of afnemer aan C’est Danie is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument-afnemer en/of afnemer aan C’est Danie kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van C’est Danie zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. C’est Danie zal geaccepteerde overeenkomsten met een consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 C’est Danie is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van pakketten of gestolen pakketten. Het risico van beschadiging berust bij C’est Danie tot het moment van bezorging aan de consument-afnemer of diens vooraf aangewezen en aan C’est Danie bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5 Indien de overeenkomst is gesloten met een afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de afnemer.

7) Garantie
7.1 Na de zichttermijn van zeven dagen, geeft C’est Danie een maand garantie op alle sieraden. Als de consument-afnemer / afnemer niet tevreden is met de kwaliteit van het product, stuur dan een e-mail naar c’estdanie@gmail.com

7.2 C’est Danie zal een passend alternatief voorstellen, maar C’est Danie besluit welke van de volgende opties wordt gekozen.
• Reparatie
• Vervanging
• Restitutie

7.3 In het geval van restitutie, vindt terugbetaling plaats binnen 14 werkdagen na ontvangst en controle.

7.4 Als C’est Danie het artikel repareert of vervangt, kan dat tot 14 werkdagen duren mits anders gecommuniceerd.

7.5 De garantie vervalt indien:

a) De consument-afnemer en/of afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van C’est Danie (zie materiaal en verzorging) en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;

c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8) Retourzendingen
8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de consument-afnemer en/of afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van C’est Danie onder de door haar te stellen condities.

8.2 De consument-afnemer en/of afnemer heeft 7 dagen (na ontvangst) de tijd om het items / de items te retourneren. Indien deze termijn verstreken is, neemt C’est Danie de retour niet in behandeling.

8.3 Gepersonaliseerde en op maat gemaakte sieraden kunnen niet geretourneerd worden.

8.4 Zonder verzendbewijs kan C’est Danie geen onderzoek starten naar vermiste retourzendingen en worden deze dus niet terugbetaald.

8.5 C’est Danie is niet verantwoordelijk voor kwijtraken van retourzendingen.

8.6 Het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) zal binnen 5 werkdagen na ontvangst worden teruggestort, mits het artikel niet beschadigd of gedragen is en in zijn originele verpakking zit.

8.7 C’est Danie heeft het recht om geretourneerde artikelen af te wijzen wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt.

8.8 C’est Danie kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.

9) Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan de consument-afnemer en/of afnemer geleverde zaken blijven eigendom van C’est Danie totdat alle bedragen die de consument-afnemer en/of afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan C’est Danie zijn voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de consument-afnemer en/of afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3 Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van C’est Danie separaat te bewaren.

9.4 Indien de afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door C’est Danie, toebehoren aan C’est Danie.

9.5 De consument-afnemer en/of afnemer is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door C’est Danie kan worden opgevraagd en ingezien.

10) Overmacht
10.1 In geval van overmacht is C’est Danie bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de consument-afnemer en/of afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van C’est Danie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

10.3 C’est Danie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is C’est Danie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien C’est Danie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11) Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van C’est Danie– evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door C’est Danie ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van C’est Danie wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van C’est Danie komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van C’est Danie steeds beperkt tot het bedrag dat door de consument-afnemer en/of afnemer ter zake de overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan C’est Danie is betaald, tot een maximum van EUR 1.000.

11.2 C’est Danie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

12) Verjarings-/vervaltermijnen
12.1 Indien de overeenkomst is gesloten met een afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de afnemer jegens C’est Danie, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13) Gegevensbeheer
13.1 Indien een consument-afnemer en/of afnemer een bestelling plaatst bij C’est Danie, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van C’est Danie. C’est Danie houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2 C’est Danie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3 C’est Danie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14) Toepasselijke recht en geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij C’est Danie de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument-afnemer en/of afnemer te onderwerpen.

DEEL II

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

15) Herroepingsrecht
15.1 Ingeval een consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van C’est Danie, dan geldt het navolgende.

Bij levering van producten
15.2 Bij de aankoop van producten heeft de consument-afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de consument-afnemer of een vooraf door de consument-afnemer aangewezen en aan C’est Danie bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan C’est Danie retourneren, conform de door C’est Danie verstrekte redelijke instructies.

15.4 Wanneer de consument-afnemer gebruik wenst te maken van haarherroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan C’est Danie. Het kenbaar maken dient de consument-afnemer te doen middels de retour per e-mail aan te melden (incl. naam van het product). Nadat de consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen het door C’est Danie gestelde retour termijn, retour te sturen. De consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5 Indien de consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 7 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht respectievelijk de zaak niet aan C’est Danie heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6 De consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

15.7 Bij levering van diensten heeft de consument-afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit gaat in de laatste 48 uur voor levering niet meer kosteloos.

15.8 Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de consument-afnemer zich richten naar de door C’est Danie bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
15.9 Indien de consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

15.10 Indien de consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal C’est Danie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door C’est Danie.

15.11 C’est Danie sluit het herroepingsrecht van de consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:
a) die door C’est Danie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument-afnemer;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen verouderen;

e) waarvan de prijs schommelt zonder dat C’est Danie hier invloed op heeft;

f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

g) voor hygiënische producten waarvan de consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

15.10.2: Diensten
a) zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument-afnemer is begonnen voordat de bedenktijd van 7 dagen is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

16) Copyright
16.1 Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door C’est Danie zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van C’est Danie mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Scroll naar boven

Je bestelling wordt later verzonden

10% Korting

Tot 17 september is het atelier gesloten in verband met een korte break.  Bestellingen worden vanaf 18 september weer gemaakt en verzonden. Gebruik de kortingscode break10 om tijdens deze periode 10% korting te krijgen op je bestelling.